Bild

Dr. Johann Kalliauer

Präsident

Dr. Johann Kalliauer ist seit 2003 Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich.

Johann Kalliauer © F. Stöllinger, Arbeiterkammer Oberösterreich

Art der Publikation:
Pressefoto

Copyright:
Arbeiterkammer Oberösterreich

  • © 2020 AK Oberösterreich | Volksgartenstrasse 40 4020 Linz, +43 50 6906 0

  • Datenschutz
  • Impressum